آموزش قرار دادن آهنگ در صفحه اول فروم

Silver PC

Well-Known Member
لام.
برای این کار ابتدا قالب FORUMHOME رو باز کنید و در اون پیدا کنید :

کد:
<!-- end todays birthdays --> 
</if>

زیر آن اضافه کنید :

کد:
<!-- vBulletin Modification Radio by Mike --> 
<tbody> 
<tr> 
<td class="thead" colspan="2"> 
<a style="float:$stylevar[right]" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_music')"><img id="Radio" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_thead$vbcollapse[collapseimg_forumhome_stats].gif" alt="" border="0" /></a> 
<phrase 1="$vboptions[bbtitle]">vBulletin Song Player Hack - vBulletin Modification Made by Mike </phrase> 
</td> 
</tr> 
</tbody> 
<tbody id="collapseobj_forumhome_music" style="$vbcollapse[collapseobj_forumhome_music]"> 
<tr> 
<td class="alt2"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/radio.gif" alt="<phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[x_statistics]</phrase>" border="0" /></td> 
<td class="alt1" width="100%"> 

<p align="center"> 

<font color="black"><b>Current Song: Low - Flo Rida</b></font><br> 
<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" id="WindowsMediaPlayer1" width="300" height="32" codebase=""> 
<param name="URL" ref value="http://trasion.com/includes/music/low.mp3"> 
<param name="rate" value="1"> 
<param name="balance" value="0"> 
<param name="currentPosition" value="0"> 
<param name="defaultFrame" value> 
<param name="playCount" value="1"> 
<param name="autoStart" value="0"> 
<param name="currentMarker" value="0"> 
<param name="invokeURLs" value="-1"> 
<param name="baseURL" value> 
<param name="volume" value="100"> 
<param name="mute" value="0"> 
<param name="uiMode" value="full"> 
<param name="stretchToFit" value="0"> 
<param name="windowlessVideo" value="0"> 
<param name="enabled" value="-1"> 
<param name="enableContextMenu" value="-1"> 
<param name="fullScreen" value="0"> 
<param name="Style" value> 
<param name="Lang" value> 
<param name="Filename" value> 
<param name="captioningID" value> 
<param name="enableErrorDialogs" value="0"> 
<param name="_cx" value="6482"> 
<param name="_cy" value="1693"> 
</object><center> 
</center> 
<br> 
</td> 
</tr> 
</tbody> 
<!-- vBulletin Modification Radio by Mike -->

این عکس را :
باید در misc فروم خود بریزید.
شما باید یک فولدر درون /includes/ به نام /music/. بسازید و آهنگ های خود را درون آن بریزید و آهنگ را در کد های بالا قرار دهید
نمونه:
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x200
 

جدیدترین ارسال ها

بالا