آموزش دسترسی به اطلاعات rss یک وبسایت

yaa110

کاربر فعال
در این درس نحوه برقراری ارتباط با RSS یک وبسایت و دریافت اطلاعات آن به صورت XML آموزش داده می‌شود. بعد از دریافت اطلاعات به راحتی می‌توانید به کمک کدهای XML از این اطلاعات استفاده کنید.

۱- برای شروع لازم است که کلاسه‌های مورد نیاز را import کنید.

کد:
import flash.net.URLLoader;
import flash.events.Event;
import flash.net.URLRequest;

2- حالا یک متغیر از نوع URLLoader می‌سازیم، یک Event Listener برای آن تعریف می‌کنیم تا از کامل شدن دریافت اطلاعات آگاه شویم. سپس آدرس مورد نظر را Load می‌کنیم.

کد:
var loader:URLLoader = new URLLoader();
loader.addEventListener(Event.COMPLETE, loaded);
loader.load(new URLRequest("http://flashcenter.ir/?feed=rss2"));

3- در نهایت تابع loaded را که بعد از کامل شدن دریافت اطلاعات فراخوانی می‌شود، تعریف می‌کنیم.

کد:
function loaded(e:Event):void {
  var xml:XML = XML(e.target.data);
 
  // Method 1:
  var xmlList:XMLList = xml.channel..item;
 
  // Method 2:
  //var xmlL:XMLList = xml.channel.elements("item");
 
  trace(xmlList.length());
  trace(xmlList[2]);
}

در این تابع:

ابتدا اطلاعات دریافت شده به صورت XML تبدیل شده و در یک متغیر از نوع XML قرار می‌گیرند.
در بین اطلاعات دریافت شده، element‌های item شامل اطلاعات هر پست هستند. برای جداسازی آنها از دو روش می‌توان استفاده کرد. بعد از جداسازی آنها را در یک متغیر از نوع XMLList ذخیره می‌کنیم.
در نهایت نحوه استفاده از اطلاعات در دو مثال آمده است. (دستورات trace)

http://flashcenter.ir/fa/?p=45
 
آخرین ویرایش:

جدیدترین ارسال ها

بالا