realistic

  1. Darkpriest1990

    دانلود رایگان آموزش ZbrushWorkshops - Texturing & Rendering Realistic Skin

    ZbrushWorkshops - Texturing & Rendering Realistic Skin 903.2MB | Software used: ZBrush, Maya, Mental Ray, Photoshop با سلام Kris Kelly یک هنرمند با تجربه است که برای شرکت های بزرگی کار نموده و یا مشغول به کار است. او یک Texture Artist ، مدل سازی سطح سخت ماهر و ... میباشد. در این آموزش او...
بالا