معماری اسلامی

  1. mokh22x

    مسجد جامع بسطام

    این برج در جنوب شرقی مسجد جامع بسطام از توابع شاهرود قرار دارد.بسطام در دوره ی سلجوقی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در دوره ی ایلخانیان از زمان غازان خان به بعد رونق تازه یافت ..این برج در جنوب شهر بسطام و همچنین جنوب شرقی مسجد جامع قرار دارد .این برج معروف به کاشانه می باشد .درب ورودی کاشانه از...
بالا