آموزش ساخت روباط

  1. hooseindesign

    ساخت مدل روباط در Cineam 4d – فصل دوم

    در این فصل از آموزش ساخت روباط با همان تکنیک های پیشین اقدام به مدل سازی چشمها ، گوشها و دست های مدل میکنیم و شما را با ابزار دیگری به نام Brush اشنا میسازیم.
  2. hooseindesign

    آموزش فارسی ساخت مدل روباط در Cineam 4d – فصل دوم

    در این فصل از آموزش ساخت روباط با همان تکنیک های پیشین اقدام به مدل سازی چشمها ، گوشها و دست های مدل میکنیم و شما را با ابزار دیگری به نام Brush اشنا میسازیم.
بالا