ماشین حساب

  1. ɱɱβ

    افزونه ماشین حساب پیشرفته

    سلام امکانات : 1) قابلیت تعریف 6 متغیر گوناگون و عدد دهی به آن ها 2) فرمول نویسی 3) دارای حافظه عملیات 4) دارای توابع سینوس ، کسینوس ، تانژانت و هذلولی این توابع 5) معکوس تابع تانژانت ( آرک تانژانت ) 6) لوگاریتم بر مبنای e ( بقیه لوگاریتم ها به راحتی بدست می آیند. 7) عدد پی 8) عدد...
بالا