Recent content by ent-doctor

  1. E

    اکوستیک نورینوما

    اکوستيک نورينوما چيست؟ · از دست دادن شنوايي که عموما روندي آهسته دارد (روند تضعيف اين حس در درصد کمي از بيماران نيز به صورت ناگهاني است) و بعضا تنها در يک گوش رخ ميدهد يا يک گوش بيشتر از ديگري درگير آن ميشود. · وزوز کردن گوش درگير شده · از دست دادن تعادل · سرگيجه · بي حسي در صورت؛ البته در...
بالا