Recent content by Avot

  1. A

    c++ and questions

    salam be hame, ozve jadid hastam va omidvaram betunam az matalebe mofide inja estefade konam , hadaf az in post ke gozashtam in bood ke agar kasi soali dar morede c++ dare , khoshhal misham betunam komaki konam va javab bedam ba tashakkor :)
بالا