عشق

  1. Webber

    ┘──Nature or Life,i don't know──└

    سلام یه چیزی زدم شبیه طرح.البته معنا گرا ها.:d لطف کنید. نظر بدین-متشکرم و سهراب شعر زیر رو برای طرح من سروده.ببینید... صدا کن مرا صدای تو خوب است صدای تو سبزینه ی آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید در ابعاد این عصر خاموش من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنهاترم...
بالا