همکاری فیلم نامه نویسی

  1. Unknown_CG

    همکاری جهت فیلم نامه نویسی

    از کلیه دوستانی که در جهت فیلم نامه نویسی انیمیشن به صورت فیلم های کوتاه و بلند فانتزی علاقه به همکاری دارند دعوت به عمل می اید. [email protected]
  2. Unknown_CG

    همکاری جهت فیلم نامه نویسی

    از کلیه دوستانی که در جهت فیلم نامه نویسی انیمیشن به صورت فیلم های کوتاه و بلند فانتزی علاقه به همکاری دارند دعوت به عمل می اید. [email protected]
بالا