web service

  1. yaa110

    برقراری ارتباط بین Air و Web Service

    در این درس نحوه اتصال به یک Web Service و دریافت اطلاعات آن توسط برنامه Air آموزش داده می شود. برای این کار از کلاسه های Flex در پروژه Flash استفاده خواهد شد. برای مثال در این درس درجه حرارت سلسیوس را به کمک Web Service به درجه فارنهایت تبدیل می کنیم. ۱- برنامه Flash را اجرا کنید و یک پروژه...
بالا