کورش بزرگ

  1. absdostan

    خیابان کورش بزرگ در اورشلیم

    خیابان کورش در یکی از میدان های مرکزی شهر اورشلیم یا بیت المقدس در اسرائیل خیابان کورش بزرگ
بالا