ویژال

  1. M

    یه سوال از برنامه نویسای سایت

    بچه ها چطور می شه با توابع api با ویژال بیسیک به handle پنجره مشخص پیغام فرستاد با ویژال بیسیک واسه کرفتن handle پنجره از این دستور استفاده می شه Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "user32" () As Long Private Sub Form_Load() End Sub Private Sub Timer1_Timer() Me.Caption =...
بالا