طریقه ساخت dll

  1. L

    طریقه ساخت dll در C++

    لطفا طریقه ساخت dll و نحوه ی به کارگیری اون رو در برنامه اصلی توضیح دهید.
بالا