ثبت شرکت ، ثبت برند

  1. C

    چگونه شرکت ثبت کنیم؟

    تعریف شرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوق ی جهت دستیابی به سود و منفعت میتوانند توانایی های خود را اعم از سرمایه،تخصص و ارتباطات در کنار یکدیکر قرار دهند که مجموع این توانایی ها در کنار هم می بایست تحت چهارچوب خاص با عقد قرارداد ی مابین این افراد صورت پذیرد و شرکتها نوع خاصی از این قرارداد ها هستند...
بالا