task manger

  1. K

    task manger حرفه ای با پلاگین

    task manger حرفه ای با کدام پلاگین یا کد میشه ساخت می خوام مانند task manger سیتم فایلها رو بتوان end کرد مرتب کردن لیست با در صد استفاده cpu و ip های برنامه های سیستم که به اینترنت متصل میشود و پسورد گذاری آن
بالا