سایت،dreamweave ،html،

  1. S

    سایت شخصی بنده!

    سلام این سایتی که می بینید رو اینجانب ناپرهیزی نموده، پر رو بازی درآورده و جسارتاً عرض اندامی نموده ایم، فکر کردیم که چه بهتر است که نظر اساتید محترم را جویا شده، تا اگر باب تبع بود، افتخار داده و مهر تاییدی بر سایت اینجانب بنوازند...! دوستان، صاحب نظران، اساتید و پیشکسوتان بسیار خوشحال می شویَم...
بالا