sarbedaronline1

  1. sarbedaronline1

    ننويسيد مشكل دارم ، كمك كنيد

    آقا جون مادر احمدي نژاد ننويسيد مشكل دارم يا كمك كنيد اينجوري جستجو كردن و دنبال مثال گشتن سخت ميشه ممنون.
  2. sarbedaronline1

    از كار انداختن دكمه هاي تركيبي alt+tab

    با سلام خدمت آقاي باز نشسته و ساير بچه هاي فعال. چون گاهي اوقات ممكنه كه دوتا پروژه در داخل هم باز كنم ميخوام كار بر نتونه قبل از خروج از پروژه دوم كه باز شده به پروژه اول با زدن اين دو دكمه دست پيدا كنه و حتما ميخوام كه اين تركيب از كار بيفته تا كار بر نتونه بين پروژه ها سوييچ كنه لطفا هر كس...
بالا