پروژهای

  1. J

    تیم برنامه نویسی جنود بصورت دور کاری و پروژه ای استخدام می کند

    تیم برنامه نویسی جنود بصورت دور کاری و پروژه ای استخدام می کند تیم برنامه نویسی جنود بصورت دور کاری و پروژه ای استخدام می کند: در حال حاضر بخاطر حجم کاری موجود تیم برنامه نویسی جنود نیاز به حداقل پنج نفر برنامه نویس و...
بالا