رندر رئال

  1. mp3d

    تنظیمات برای این رندر محشر!!!

    این رندر اینقدر رئال هست که انگار داره با آدم حرف می زنه!! :tavajoh: می دونم به خیلی چیزها ربط داره، پس لطفا جواب کلی ندین! می خوام در دو دسته صحنه داخلی و صحنه خارجی به صورت دسته بندی شده ببینیم که تنظیمات برای یک رندر ایده آل چی هست ((( معمولا))). مثلا صحنه داخلی: نور - متریال - تنطیمات...
بالا