گرید 3 بعدی

  1. rasol_afkham

    سوال : آیا فلش گرید تری دی دارد؟

    :lol: آیا فلش گرید (صفحه شطرنجی) که بتوان بعد صحنه را با آن نشان داد دارد؟
بالا