گرافسا

  1. G

    شبکه اجتماعی گرافسا | ویژه گرافیک و هنرهای تجسمی

    گرافسا مبتنی و مقید به قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید.گرافسا یک شبکه اجتماعی خصوصی است و وابسته به هیچ نهاد و ارگان دولتی نیست. گرافسا شبکه ای اجتماعی ویژه هنرمندان، گرافیک و هنرهای تجسمی است که توسط اعضایش به روز می شود. هدف اصلی گرافسا جمع آوری هنرمندان خوب کشورمان در یک محیط...
  2. G

    دل نامه شبکه اجتملعی گرافسا

    دل نامه شبکه اجتماعی گرافسا «به نام اولین نقاش» دل نامه گرافسا قدر اهل هنر کسی داند که هنر نامه ها بسی خواند نظامی کنجوی در آغاز سخن شبکه اجتماعی گرافسا از تمامی هنرمندان گرامی که با عضویت و فعالیت در این شبکه گامی موثر در راستای به تعالی رسانیدن هنر غنی این مرز و بوم...
بالا