ریاضی در فلش

  1. yaa110

    چیدمان حلزونی با استفاده از مختصات قطبی

    Download: sample.zip هرگاه نیاز به چیدمان های دوار و کنترل شکل های دایره ای باشد، بهتر است که از مختصات قطبی استفاده شود. با توجه به این که فلش از مختصات کارتزین استفاده می کند، باید مختصات قطبی را به مختصات کارتزین تبدیل کرد. در این درس نحوه استفاده از این تبدیل برای دستیابی به آرایش...
بالا