pbe

  1. Insomnia

    خبر: توقف توسعه موتور pbe

    تیم توسعه موتور Push Button Engine اعلام کرد که دیگر روی این موتور کار نخواهند کرد. در سایت این موتور اعلام شده که شرکت قصد دارد تمرکز خود را بر روی سکوی موبایل و بازیهای (شبکه) اجتماعی بگذارد.
بالا