open boundaries

  1. Baloot3D

    سوال - Realflow - Mesh hybrid

    سلام به همگی من یه مشکلی در Realflow 2013 و مش Hybrid دارم . در نسخه 2012 این برنامه در قسمت تنظیمات Hybrid mesh گزینه ای بود به نام Open Boundareis که با Yes کردنش میشد مدل Hybrid رو کنارها و کف مش ایجاد شده رو دیگه حساب نکنه که خوب خیلی مدل نهایی سبکتر میشد ولی این گزینه در 2013 هیچ کاری نمی...
بالا