نويسنده ، تكنولوژيست

  1. AmirRezaKashani

    نويسنده سناريو و متن آموزش الكترونيكي

    كارگاه كامپيوتر جابلسا، نويسنده و ويراستار متون آموزش الكترونيكي با موضوع ICDL را به همكاري دعوت مي‌نمايد. مهارت‌هاي لازم: 1- تسلط به نگارش آموزشي 2- تسلط به مفاهيم پايه و مباني كامپيوتر 3- تسلط به مقدمات Windows 8 يا Windows 7 4- تسلط به مقدمات مجموعه نرم‌افزارهاي Office 2010 شامل Word, Excel...
بالا