نصاب

  1. aliila1

    ساخت نرم افزاربا mmb یک تجربه عجیب!!!

    Reyhane Installer Reyhane Installer نرم افزاری است که خودم ساختم البته بسیارپیشرفته نیست امامهم ایرانی بودنشه کاراین نرم افزارساخت ستاپ برای نصب است خصوصیت آن اینست که فارسی میتوانیم بنویسیم .جالب بگم این تقریبا نرم افزار را بامالتی مدیا بیلدر (mmb) ساختم . اگر کسی سورس استفاده رابخواهدازطریق...
بالا