نرم افزاروکیل

  1. E

    نرم افزار وکیل

    امكانات نرم افزار دفاتر وکالت · امكان ثبت مشخصات موكل، خواهان، خوانده. · امكان ثبت اطلاعات فرم وكالتنامه براي موكل به صورت هوشمندانه توسط سيستم. · امكان ثبت اطلاعات فرم اظهارنامه براي موكل به صورت هوشمندانه توسط سيستم. · امكان ثبت اطلاعات فرم دادخواست براي...
بالا