nchar

  1. P.H.P

    تفاوت بین CHAR و NCHAR در MySQL

    تفاوت بین CHAR و NCHAR در MySQL CHAR و NCHAR هر دو دارای طول رشته ای ثابت در داده ها دارند. اما تفاوت آنها در چیست؟ CHAR نام کامل CHARACTER یا کاراکتر است. NCHAR نام کامل NATIONAL CHARACTER یا کاراکتر ملی است. به طور پیشفرض CHAR از مجموعه کاراکتر های اسکی استفاده میکند و هر یک کاراکتر...
بالا