موشک

  1. Seyed3D

    غیره Patriot Missle 3d Model

    سلام یه روزی یه ایده ای زد به سرم برای تمرین مچموینگ یه موشک انداز ساده مدل کنم و روی پراید سفید خودم سوار کنم و دوستان رو با این حرکت شادروان کنم ولی هین که کار رو رو مدل شروع کردم به دلم نشت و روش بیشتر کار کردم و نهایت این شد کل این مدل و متعلاقاتش رو تقدیم میکنم به هرکی که خواست از اون...
بالا