مشخصات سرور

  1. sil3ntd3ath

    کیفیت سرور با این مشخصات...

    سلام می خواستم بدونم سرور با این مشخصات از نظر کیفیت و سرعت چطوره؟ <table style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0pt; border-collapse: collapse;" id="hardware" class="text_feature" width="490" align="center" border="1" cellpadding="4" cellspacing="4"><tbody><tr><td width="133"...
بالا