مکس اسکریپت

  1. Elton John

    منبع فارسی مکس اسکریپت _MaxScript

    بسم الله با سلام توضیحات کدهای مکس اسکریپت منبع فعلا مکس 2010 ترتیبش بر اساس هلپ مکس اسکریپت و هر بخش در هلپ مکس اسکریپت روش کار: توضیح مختصری از کد و مثال براش
بالا