مجسمه پرنده

  1. samkurd

    غیره پرنده ، مجسمه ای برای مرگ

    چند سال پیش از این در دانشگاه، استاد نکته سنجی داشتیم که عنوان یکی از پروژه هایی که برای طراحی به ما داد این بود: “آرامگاه خود را طراحی کنید”. این موضوع برای من که همیشه دنبال ایده های چالشی و جالب برای طراحی بودم، به اندازه کافی وسوسه انگیز بود که ذهنم را درگیر خود کند. این موضوع دقیقا قرار بود...
بالا