مجله الكترونيكي كاكتوس

  1. Ned

    نشريه طنز دانشجويان ايران / كاكتوس [download]

    با دلي پر درد اين سطور را به رشته نگارش درمي آورم ، درد دوري از دوستاني كه طي روزهاي گذشته هريك به شكلي بازداشت ، تهديد ، مجروح و ... شدند . دوستاني كه روزي هر يك دانشجويي از گوشه گوشه ايران عزيز ، اين خاك شريف بودند و دست در دست هم پروژه مشتركي به نام كاكتوس (نشريه طنز دانشجويان ايران) را...
بالا