melli code

  1. P.H.P

    تشخیص صحت کد ملی با استفاده از php

    تشخیص صحت کد ملی با استفاده از PHP کد ملی شماره ای 10 رقمی است که سه رقم اول آن مربوط به کد شهرستان محل تولد فرد، شش رقم بعد منحصر به فرد و رقم آخر رقم کنترولی به حساب میآید. امروزه در تمامی نرم افزار ها، ارگانها و سازمانهای دولتی سیستم های استفاده کننده و تکمیل پرونده نیاز به کد ملی برای...
بالا