لينك،limk problem

  1. R

    مشكل در لينك دادن به صفحه ي ديگري با متغير هاي get

    من در سوييش مكس يك بنر تبليغاتي ساختم كه مي خوام با كليك بر روي او به صفحه ي ديگري در يك سايت وارد بشم. آدرس اين صفحه شامل متغيرهاي GET هست. يعني آدرس لينك من نهايتاَ اين شكلي است: http://myurl/default.aspx?cid=1_365 مشكل اينجاست كه وقتي روي بنر كليك مي كنم، صفحه باز مي شه اما از همه...
  2. R

    مشكل در لينك دادن به صفحه ي ديگري با متغير هاي get

    من در سوييش مكس يك بنر تبليغاتي ساختم كه مي خوام با كليك بر روي او به صفحه ي ديگري در يك سايت وارد بشم. آدرس اين صفحه شامل متغيرهاي GET هست. يعني آدرس لينك من نهايتاَ اين شكلي است: http://myurl/default.aspx?cid=1_365 مشكل اينجاست كه وقتي روي بنر كليك مي كنم، صفحه باز مي شه اما از همه...
بالا