libini

  1. Mamadex

    کار با ini در mmb

    سلام هم اکنون قادریم تا اطلاعات موسوم به پرونده های پیکربندی خود را در فایل ini و بدون پلاگین توسط MMB استفاده کنیم. اگر چه بسته زیر بطور کامل ارائه نشده ولی سعی شده که در قسمت های لحاظ شده که پایداری برنامه حفظ شده، در برنامه قرار داده شوند. این ارائه از بسته زیر دارای موارد محدودیت مانند حساس...
بالا