gdk'

  1. W

    اجرای فرمان لینگو از طریق اکشن اسکریپت

    آیا میتوانیم از یک اسپرایت فلش (مثلا یک دکمه فلش) با استفاده از اکشن اسکریپ فرمان لینگویی را در دایرکتور اجرا کنیم؟ مثلا 4 دکمه فلش داریم که می خواهیم هرکدام هر بار کلیک شد دستورات متفاوتی از لینگو را در دایرکتور اجرا کند؟
بالا