دزدی

  1. ₧

    کمک :Isp از اینترنت من دزدی می کنه (راه حل بدید) لطفاً

    مدت یک ساله که من در کرمان مشکل اینترنت دارم و هیچوقت سرعت و تاخیر اینترنتم در حد قابل قبول نبوده. اینم نمونه پینگ امروزم این هم قسمتی از لاگ پینگم در وضعیت های مختلف Ping log from : [Didehban Net - Pishgaman] ISP Located in : [Iran] city : [Kerman] - for [4.2.2.2] Logged by [K1-ExPing 0.6.8]...
بالا