data base

  1. B

    نیاز به برنامه نویس و طراح سایت

    سلام برای انجام چند پروژه نسبتا بزرگ برنامه نویس و طراح حرفه ای نیاز میباشد. شرایط کار: _در بیشتر پروژه ها قبل از قرار داد به Demo نیاز است. _حق لزحمه ها مکفی بوده و با فنی تر شدن و بزرگ تر شدن کار افزایش پیدا میکنند. _پرداخت حق الزحمه ها در تمامی پروژه ها، نقد و دقیقا طبق قرارداد چه از...
بالا