config

  1. Y.P.Y

    3 روش برای ایجاد و فراخوانی Setting/Config. نرم افزار.

    ...
  2. Y.P.Y

    ایمن سازی iis

    سلام، هرگز از "default web" جهت ایجاد وب بصورت پیش فرض استفاده نکنید. همیشه یک وب با نام و مسیر جدید ایجاد و استفاده کنید. کاربر IUSER_XXXXX رو از تمام گروه ها حذف نمایید. بصورت پيش فرض عضو گروه های Guests، Everyone و Users هستش. حتاالمکان به گروه Web اضافه کنید. حتماالمکان گروه های Everyone...
بالا