binding object

  1. C

    Fa یک مشکل اساسی در Binding object دارم

    در شی Binding Object خصوصیتی داریم Exe to bind که آدرس یک فایل اجرایی را می خواهد .چیکار کنیم که آدرس فایل از یک متغیر یا رجیستری گرفته بشه. از دستور Run برای اجرای یک فایل اجرایی نمی خواهم استفاده کنم چون در یک پنجره جدا برنامه را باز می کنه.
بالا