پاکسازی

  1. Y.P.Y

    تابعی برای چک و پاکسازی HTTP header

    تابعی برای پاکسازی HTTP header سلام، تابعی برای پاکسازیHTTP header: function _Clean_Quotes($AryStr_Input) { is_array(&$AryStr_Input) ? array_walk(&$AryStr_Input, '_Clean_Quotes') : $AryStr_Input= stripslashes(&$AryStr_Input); } function Safe_HTTP_Header($Str_Charset= 'ISO-8859-1') {...
بالا