پاسکال

  1. SajjadKAZ2003

    یه سوال در مورد پاسکال

    سلام یکی از دوستان یه سوال در مورد پاسکال داشتن، اینجا مطرح میکنم لطفا دوستان کمک کنن. مرسی با زبان پاسکال، برنامه ای بنویسد که شعاع یک دایره را از ورودی خوانده ، محیط و مساحت را حساب کرده با طول 5 و با شعاع 2 رقم اعشار یک بار با کالست و یک بار بودن کالست.
بالا