کارهای بیشتر با mmb

  1. K

    کارهای بیشتر با mmb

    آیا میشه با mmb یه نوشته نوشت و بعد دور نوشته رو متر بزنه و بگه چند سانتی متره تا اینجا شد مانند نرم افزار کارال که دور کار رو سانت میزنه بعد بیاد اندازه هر LED رو بخواد بعد بنا به در خواست دور نوشته یا داخل نوشته را LED پر کنه مانند LED TOOLS بعد بیاد و لتاژ و جریان هر LED رو بخواد و...
بالا