یک مشکل در فراخوانی ماکرو در اسمبلی

ACTIVE

Active Member
کد:
;------------------------ MACRO 1
gotoxy macro x, y
mov ah,02
mov dh,x
mov dl,y
mov bh,0
int 10h
endm
;------------------------ MACRO 2
chap macro z
mov ah,09
lea dx,z
int 21h
endm
;------------------------ Start
.model small
.stack 64
.Data
payam1 DB "My Name Is ACTIVE","$"
payam2 DB "Iam PhotoGrapher","$"
.code
main proc far
mov ax,@data
mov ds,ax
;------------------------ Call Macro
gotoxy 15,20
chap peyam1
gotoxy 20,20
chap peyam2
;------------------------ END
mov ah,4ch
int 21h
main endp
end main

به هنگام ساخت فایل آبجکت پیغام خطایی مبنی بر عدم توانایی بر فراخوانی ماکروها میده، من از ماکرو اسمبلر برای کامپایل استفاده می کنم

ممنون و متشکر
 

alivbdatnet

New Member
سلام داداش
برنامه ات یک مشکل خیلی کوچکی داشت حل کردم
بیا این برنامه حل شده


;------------------------ MACRO 1
gotoxy macro x, y
mov ah,02
mov dh,x
mov dl,y
mov bh,0
int 10h
endm
;------------------------ MACRO 2
chap macro z
mov ah,09
lea dx,z
int 21h
endm
;------------------------ Start
.model small
.stack 64
.Data
payam1 DB "My Name Is ACTIVE","$"
payam2 DB "Iam PhotoGrapher","$"
.code
main proc far
mov ax,@data
mov ds,ax
;------------------------ Call Macro
gotoxy 15,20
chap payam1
gotoxy 20,20
chap payam2
;------------------------ END
mov ah,4ch
int 21h
main endp
end mainاشتباه تایپی داشتی
gotoxy 15,20
chap payam1
gotoxy 20,20
chap payam2
را به اشتباه
gotoxy 15,20
chap peyam1
gotoxy 20,20
chap peyam2
نوشتی
اشتباهت در eو a بود
یاشاسین آذربایجان
 

جدیدترین ارسال ها

بالا