یه صحفه login می خوام بسازم به کمک این کد و ...

salim_a

Member
سلام

این فرم ثبت نام

PHP:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-size: 12px}
-->
</style>
</head>

<body>

<form id="form1" name="form1" method="post" action="dis.php" >

 <table width="243" border="0" align="center">
  <tr>
   <td width="77">First Name :</td>
   <td width="156"><input type="text" name="FN" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Last Name:</td>
   <td><input type="text" name="LN" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Age:</td>
   <td><input type="text" name="AGE" /></td>
  </tr>
 </table>
 <label><br/>
 </label>
 <hr align="center" width="300" size="1" class="style1" />
 <table width="254" border="0" align="center">
  <tr>
   <td colspan="2"><span class="style1">USER NAME AND PASSWORD : </span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td width="82">User Name :</td>
   <td width="162"><input type="text" name="UN" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Password:</td>
   <td><input type="text" name="PS" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Password:</td>
   <td><input type="text" name="PS2" /></td>
  </tr>
 </table>
 <p>
  <label >
  <input type="submit" name="Submit" value="Submit" />
  </label>
 </p>
</form>
</body>
</html>

این جا نشون میده مه اطلاعات وارد شده

PHP:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style3 {font-size: 12px; font-family: Tahoma; }
-->
</style>
</head>

<body>

<p>
 <?php


$con = mysql_connect("localhost","root","");
if (!$con)
{
die('Could not connect: ' . mysql_error());
}

mysql_select_db("my_db", $con);

$sql="INSERT INTO sign (FN, LN, AGE,US,PS,PS1)
VALUES
('$_POST[FN]','$_POST[LN]','$_POST[AGE]','$_POST[UN]','$_POST[PS]','$_POST[PS2]')";

if (!mysql_query($sql,$con))
{
die('Error: ' . mysql_error());
}
echo "1 record added <br>"; 

$FN=$_POST["FN"];
$LN=$_POST["LN"];
$AGE=$_POST["AGE"];
$US=$_POST["US"];
$PS=$_POST["PS"];
$PS2=$_POST["PS2"];


print "First name :$FN <br>";
print "Last name :$LN <br>";
print "Age :$AGE <br>";
print "user name :$US <br>";
print "password :$PS <br>";
print "password :$PS2 <br>";

/*
<table width="200" border="1">
 <tr>
  <td colspan="2">&nbsp;aaaaa</td>
 </tr>
 <tr>
  <td width="67"><span class="style3">first name: </span></td>
  <td width="117">print "$FN";</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><p class="style3">last name: </p>  </td>
  <td> print "$LN"; </td>
 </tr>
 <tr>
  <td><span class="style3">age:</span></td>
  <td>print "$AGE";</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><span class="style3">username:</span></td>
  <td>print "$UN";;</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><span class="style3">password:</span></td>
  <td>print "$PS";</td>
 </tr>
 <tr>
  <td><span class="style3">password:</span></td>
  <td>print "$PS1";</td>
 </tr>
</table>
<p>
*/
mysql_close($con)
?>
</body>
</html>


این هم صحفه login که نیاز به کمک شما دارم

PHP:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
 <label>user name
 <input type="text" name="textfield" />
 </label>
 <label>password
 <input type="text" name="textfield2" />
 </label>
 <label>
 <input type="submit" name="Submit" value="login" />
 </label>
</form>
</body>
</html>

صحفه login فرمش رو درست کردم اما نمی دونم چی کار کنم

لطفا راهنمایی کنید
 

جدیدترین ارسال ها

بالا