کسی این مد را داره

sayeh2222

Member
عزیزم چرا تاپیک بیخود میزنی عین همین تاپیک رو دو سه روز پشی زدی بودی و جوابت رو دادن
 
تان زحمت کشیدن و چند تا مد گفتم و شما هم همین طور اما هیچ کدوم این مد نبودند
 

sayeh2222

Member
بله نبودن ولی نباید شما این تاپیک روباز میکردید اقا حامد خودش اون مد رو ساخته و در سایتش قرار داده
 

Hyper

Active Member
عکس کوچک تر از این هم میشد گذاشت !

فکر میکنم این مود scroll که من نوشتم ...
براتون پیداش میکنم
 

PGSIRAN

New Member
Hyper گفت:
عکس کوچک تر از این هم میشد گذاشت !

فکر میکنم این مود scroll که من نوشتم ...
براتون پیداش میکنم

نا اون مد شما رو دارم این ثابته عین همون مد اسکرول شماست ولی امارش کمتره و ثابت
 

Hyper

Active Member
خوب این که خیلی سادست !

قسمت های دلخواه رو حذف کرده و ثابتش کنید ...
 

Hyper

Active Member
من نتونستم پیداش کنم !

فایل رو اینجا بزارید تا براتون درستش کنم ...
 

PGSIRAN

New Member
کد:
<?php 
// Basic Configuration 
// How Many Topics you want to display? 
$topicnumber = 10; 
// Scrolling towards up or down? 
$scroll = "up"; 
// Change this to your phpBB path 
$urlPath = "http://www.persiangamers.com/forum"; 
// Database Configuration (Where your phpBB config.php file is located 
include config.php; 
// Connecting & Selecting Databases 
$table_topics = $table_prefix. "topics"; 
$table_forums = $table_prefix. "forums"; 
$table_posts = $table_prefix. "posts"; 
$table_users = $table_prefix. "users"; 
$link = mysql_connect("$dbhost", "$dbuser", "$dbpasswd") or die("Could not connect"); 
mysql_select_db("$dbname") or die("Could not select database"); 
// Perform Sql Query 
$query = "SELECT t.topic_poster,t.topic_views,t.topic_replies,t.topic_id, t.topic_title, t.topic_last_post_id, 
t.forum_id, p.post_id, p.poster_id, p.post_time, u.user_id, u.username ,f.forum_name 
FROM $table_topics t, $table_forums f, $table_posts p, $table_users u 
WHERE t.topic_id = p.topic_id AND 
f.forum_id = t.forum_id AND 
t.topic_status <> 2 AND 
t.forum_id <> 30 AND 
t.forum_id <> 41 AND 
p.post_id = t.topic_last_post_id AND 
p.poster_id = u.user_id 
ORDER BY p.post_id DESC LIMIT $topicnumber"; 
$result = mysql_query($query) or die("Query failed"); 
// Outcome of the HTML 
// Be carefull when you edit these! 

print "<marquee dir="rtl" align="center" id="recent_topics" behavior="scroll" direction="$scroll" height="200" width="100%" scrolldelay="100" scrollamount="2" onMouseOver="stop()" onMouseOut="start()">"; 
print "<div align="center">"; 

print "<table width="99%" cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" class="forumline">"; 
print "<th width="35%" colspan="1">موضـــــــــوع</th>"; 
print "<th width="30%" colspan="1">انجمـــــــــن</th>"; 
print "<th width="10%" colspan="1">بازديــدهــا</th>"; 
print "<th width="10%" colspan="1">پاسخـــها</th>"; 
print "<th width="15%" colspan="1">توســـط</th>"; 

while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) { 
$forum_no = $row["forum_id"]; 
echo 
"<tr valign=middle class="row1"> 

<td class="row1"><font face="Tahoma" size="1"> 
<a href="$urlPath/viewtopic.php?p=$row[topic_last_post_id]#$row[topic_last_post_id]"> 
<span style="text-decoration: none">" . $row["topic_title"] . 

"</span></a></td></font></b><td class="row2"> 
<font color="#000000"> 
<$urlPath/viewtopic.php?p=$row[topic_last_post_id]#$row[topic_last_post_id]>" . $row["forum_name"] . 
"</td><td class="row1" align="center"><font face="Tahoma" size="1"><font color="#C0C0C0">" . 

"</span></a></font></b> 
<font color="#000000"> 
<$urlPath/viewtopic.php?p=$row[topic_last_post_id]#$row[topic_last_post_id]>" . $row["topic_views"] . 
"</td><td align="center" class="row2"><font face="Tahoma" size="1"><font color="#C0C0C0">" . 

"</span></a></font></b> 
<font color="#000000"> 
<$urlPath/viewtopic.php?p=$row[topic_last_post_id]#$row[topic_last_post_id]>" . $row["topic_replies"] . 
"</td><td align="center"><font face="Tahoma" size="1"><font color="#C0C0C0">" . 

"</span></a></font></b> 
<a href="$urlPath/profile.php?mode=viewprofile&u=$row[user_id]">" . $row["username"] . 
"</td><font face="Tahoma" size="1"><font color="#C0C0C0">" . 

"</tr></font>"; 
} 
print "<table cellSpacing=0"; 
print "</table></div></marquee>"; 

// Free Result 
mysql_free_result($result); 

// Close the Connection 
mysql_close($link); 
?>
 

PGSIRAN

New Member
مدی هست به انجمن ایکون اضافه کنبرای هر انجمن عکسی متفاوت برا تاپیک دیدم برا انجمن چی
 

Hyper

Active Member
خوب این اسکرول همونیه که من نوشتم ( یعنی اصلاح کردم ! )
براتون درستش میکنم ...

درخواست بعدی رو در تاپیک مجزا مطرح کنید ...
 

Hyper

Active Member
بفرمایید ...

PHP:
<?php 
// Basic Configuration 
// How Many Topics you want to display? 
$topicnumber = 10; 
// Scrolling towards up or down? 
$scroll = "up"; 
// Change this to your phpBB path 
$urlPath = "http://www.persiangamers.com/forum"; 
// Database Configuration (Where your phpBB config.php file is located 
include config.php; 
// Connecting & Selecting Databases 
$table_topics = $table_prefix. "topics"; 
$table_forums = $table_prefix. "forums"; 
$table_posts = $table_prefix. "posts"; 
$table_users = $table_prefix. "users"; 
$link = mysql_connect("$dbhost", "$dbuser", "$dbpasswd") or die("Could not connect"); 
mysql_select_db("$dbname") or die("Could not select database"); 
// Perform Sql Query 
$query = "SELECT t.topic_poster,t.topic_views,t.topic_replies,t.topic_id, t.topic_title, t.topic_last_post_id, 
t.forum_id, p.post_id, p.poster_id, p.post_time, u.user_id, u.username ,f.forum_name 
FROM $table_topics t, $table_forums f, $table_posts p, $table_users u 
WHERE t.topic_id = p.topic_id AND 
f.forum_id = t.forum_id AND 
t.topic_status <> 2 AND 
t.forum_id <> 30 AND 
t.forum_id <> 41 AND 
p.post_id = t.topic_last_post_id AND 
p.poster_id = u.user_id 
ORDER BY p.post_id DESC LIMIT $topicnumber"; 
$result = mysql_query($query) or die("Query failed"); 
// Outcome of the HTML 
// Be carefull when you edit these! 

//print "<marquee dir="rtl" align="center" id="recent_topics" behavior="scroll" direction="$scroll" height="200" width="100%" scrolldelay="100" scrollamount="2" onMouseOver="stop()" onMouseOut="start()">"; 
print "<div align="center">"; 

print "<table width="100%" cellpadding="5" cellspacing="1" border="0" class="forumline">"; 
print "<th width="45%" colspan="1">موضـــــــــوع</th>"; 
print "<th width="35%" colspan="1">انجمـــــــــن</th>"; 
print "<th width="20%" colspan="1">تـاریــخ</th>"; 
//print "<th width="10%" colspan="1">بازديــدهــا</th>"; 
//print "<th width="10%" colspan="1">پاسخـــها</th>"; 
//print "<th width="15%" colspan="1">توســـط</th>"; 

$last_post_time = create_date($board_config[default_dateformat], $forum_data[$j][post_time], $board_config[board_timezone]);

while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) { 

//$time = user_date_hijri($lang[DATE_FORMAT], $row[post_time], $board_config[board_timezone]);
$time = create_date($board_config[default_dateformat], $row[post_time], $board_config[board_timezone]);
$forum_no = $row["forum_id"]; 

echo 
"<tr valign=middle class="row1"> 

<td class="row1"><font face="Tahoma" size="1"> 
<a href="$urlPath/viewtopic.php?p=$row[topic_last_post_id]#$row[topic_last_post_id]"> 
<span style="text-decoration: none">" . $row["topic_title"] . 

"</span></a></td></font></b><td class="row2"> 
<font color="#000000"> 
<$urlPath/viewtopic.php?p=$row[topic_last_post_id]#$row[topic_last_post_id]>" . $row["forum_name"] . 
"</td><td class="row1" align="center"><font face="Tahoma" size="1"><font color="#C0C0C0">" . 
/*
"</span></a></font></b> 
<font color="#000000"> 
<$urlPath/viewtopic.php?p=$row[topic_last_post_id]#$row[topic_last_post_id]>" . $row["topic_views"] . 
"</td><td align="center" class="row2"><font face="Tahoma" size="1"><font color="#C0C0C0">" . 

"</span></a></font></b> 
<font color="#000000"> 
<$urlPath/viewtopic.php?p=$row[topic_last_post_id]#$row[topic_last_post_id]>" . $row["topic_replies"] . 
"</td><td align="center"><font face="Tahoma" size="1"><font color="#C0C0C0">" . 
*/
"</span></a></font></b> 
<$urlPath/viewtopic.php?p=$row[topic_last_post_id]#$row[topic_last_post_id]>" . "$time" . 
"</td><font face="Tahoma" size="1"><font color="#C0C0C0">" . 

"</tr></font>"; 
} 
print "<table cellSpacing=0"; 
//print "</table></div></marquee>"; 
print "</table></div>"; 

// Free Result 
mysql_free_result($result); 

// Close the Connection 
mysql_close($link); 
?>
 

Hyper

Active Member
دانلود لازم نداره !

در فایلی بنام scroll.php دخیرش کنید
و در فایل index.php توسط دستور include اضافش کنید ...
 

sayeh2222

Member
من نمیگیرم یک خورده بیشتر توضیح میشه بدی باید دقیقا چه کنم من گیج وشدم
 

جدیدترین ارسال ها

بالا