کدوم یکی از این شرکت های به ما خدمات میدن؟

myhost

Member
1 GO DADDY
us.png
24.356% 24,277,024 2 ENOM
us.png
8.536% 8,508,521 3 NETWORK SOLUTIONS
us.png
6.706% 6,684,690 4 TUCOWS
ca.png
6.262% 6,241,271 5 MELBOURNE IT
au.png
4.992% 4,975,468 6 SCHLUND+PARTNER
de.png
4.240% 4,225,889 7 WILD WEST DOMAINS
us.png
2.982% 2,972,779 8 MONIKER
us.png
2.786% 2,776,918 9 REGISTER.COM
us.png
2.616% 2,607,796 10 PUBLIC DOMAIN REGISTRY
in.png
1.807% 1,801,410 11 KEY-SYSTEMS
de.png
1.411% 1,405,935 12 FABULOUS.COM
au.png
1.247% 1,242,986 13 DOTSTER
us.png
1.179% 1,174,834 14 35.COM
cn.png
1.119% 1,115,055 15

DIRECTNIC

16 DOMAINDISCOVER
us.png
0.987% 983,827 17 XINNET.COM
cn.png
0.936% 932,969 18 BASICFUSION.COM
us.png
0.882% 879,549 19 STRATO AG
de.png
0.855% 852,138 20 DOTREGISTRAR
us.png
0.806% 803,311 21 NAMEKING.COM
us.png
0.705% 703,070 22 HICHINA
cn.png
0.669% 667,044 23 BUDGETNAMES.COM
us.png
0.663% 660,900 24 PSI-USA
de.png
0.648% 645,776 25 JOKER.COM
de.png
0.628% 625,852 26 NAMESDIRECT
us.png
0.587% 585,358 27 ITSYOURDOMAIN.COM
us.png
0.571% 569,280 28 OVH
fr.png
0.531% 529,531 29 DOMAINPEOPLE
ca.png
0.518% 516,520 30 GANDI
fr.png
0.514% 512,620
Registrar Country Market Share Total Domains 31 DISCOUNT-DOMAIN.COM
jp.png
0.476% 474,956 32 FASTDOMAIN.COM
us.png
0.472% 470,884 33 DOMAINDOORMAN.COM
us.png
0.446% 444,082 34 BELGIUMDOMAINS.COM
us.png
0.435% 433,256 35 NAMEVIEW
ca.png
0.434% 432,578 36 DOMAINSITE.COM
us.png
0.421% 419,224 37 MARKMONITOR
us.png
0.401% 399,692 38 NAMES4EVER
us.png
0.380% 378,297 39 ASCIO
dk.png
0.376% 375,089 40 DOMAINNAMESALES
vg.png
0.374% 372,458 41 SRSPLUS
us.png
0.373% 371,760 42 NAME.COM
us.png
0.366% 364,395 43 NICLINE
es.png
0.345% 343,488 44 DREAMHOST
us.png
0.329% 328,119 45 DNS.COM.CN
cn.png
0.304% 303,139


CORPORATE DOMAINS
us.png
0.299% 298,083 47 EstDomains, Inc.
us.png
0.295% 293,853 48 CORE NIC
ch.png
0.288% 286,742 49 BIZCN.COM
cn.png
0.287% 285,768 50 WEBNIC
my.png
0.276% 275,322 51 NAMESECURE
us.png
0.254% 253,228 52 CAPITOLDOMAINS.COM
us.png
0.244% 243,320 53 NETFIRMS.COM
ca.png
0.231% 230,565 55 REGISTRATION TECHNOLOGIES
us.png
0.229% 228,195 56 YESNIC
kr.png
0.216% 214,978 57 NETNAMES
uk.png
0.213% 212,628 58 DYNADOT
us.png
0.209% 208,664 59 NAME.NET
us.png
0.191% 190,289 60 GKG
us.png
0.189% 188,315 61 PLANETDOMAIN
au.png
0.187% 186,370

ACTIVE 24 ASA
no.png
0.178% 177,088 63 REGISTER.IT
it.png
0.176% 175,836 64 REGISTRARCOMPANY.COM
us.png
0.171% 170,716 65 REBEL.COM
ca.png
0.165% 164,802 66 EASYSPACE
uk.png
0.165% 164,656 67 METAPREDICT.COM
us.png
0.160% 159,312 68 STARGATE
us.png
0.157% 156,530 69 AITDOMAINS.COM
us.png
0.157% 156,114 70 NAME7
kr.png
0.146% 145,077 71 NAMEJUICE.COM
ca.png
0.139% 138,907 72 NORDNET
fr.png
0.137% 136,513 73 000DOMAINS.COM
us.png
0.136% 135,749 74 NAMEBAY
mc.png
0.134% 133,809 75 DOMAIN BANK
us.png
0.129% 128,368 76 AMERICA ONLINE
us.png
0.127% 126,877
77 NAMESCOUT.COM
bb.png
0.117% 116,626 78 BOOKMYNAME
fr.png
0.115% 115,110 79 IREGISTER
ca.png
0.109% 109,133 80 OMNIS
us.png
0.108% 107,404 81 SITENAME.COM
il.png
0.106% 105,722 82 INTERDOMAIN
es.png
0.105% 104,180 83 DEUTSCHE TELEKOM
de.png
0.104% 103,690 84 BLUE RAZOR
us.png
0.102% 101,827 85 ONLINENIC
us.png
0.102% 101,526 86 PAIRNIC
us.png
0.088% 87,748 87 ENOMAU.COM
us.png
0.086% 85,900 88 DOMAINBULLIES,LLC
us.png
0.086% 85,267 89 NOMINALIA
es.png
0.085% 84,722 90 ADVANTAGE INTERACTIVE
uk.png
0.080% 79,556 91 DOMAINNAME.AT
at.png
0.078% 77,849
 

Mozafary

Member
1 GO DADDY
us.png
24.356% 24,277,024 2 ENOM
us.png
8.536% 8,508,521 3 NETWORK SOLUTIONS
us.png
6.706% 6,684,690 4 TUCOWS
ca.png
6.262% 6,241,271 5 MELBOURNE IT
au.png
4.992% 4,975,468 6 SCHLUND+PARTNER
de.png
4.240% 4,225,889 7 WILD WEST DOMAINS
us.png
2.982% 2,972,779 8 MONIKER
us.png
2.786% 2,776,918 9 REGISTER.COM
us.png
2.616% 2,607,796 10 PUBLIC DOMAIN REGISTRY
in.png
1.807% 1,801,410 11 KEY-SYSTEMS
de.png
1.411% 1,405,935 12 FABULOUS.COM
au.png
1.247% 1,242,986 13 DOTSTER
us.png
1.179% 1,174,834 14 35.COM
cn.png
1.119% 1,115,055 15

DIRECTNIC

16 DOMAINDISCOVER
us.png
0.987% 983,827 17 XINNET.COM
cn.png
0.936% 932,969 18 BASICFUSION.COM
us.png
0.882% 879,549 19 STRATO AG
de.png
0.855% 852,138 20 DOTREGISTRAR
us.png
0.806% 803,311 21 NAMEKING.COM
us.png
0.705% 703,070 22 HICHINA
cn.png
0.669% 667,044 23 BUDGETNAMES.COM
us.png
0.663% 660,900 24 PSI-USA
de.png
0.648% 645,776 25 JOKER.COM
de.png
0.628% 625,852 26 NAMESDIRECT
us.png
0.587% 585,358 27 ITSYOURDOMAIN.COM
us.png
0.571% 569,280 28 OVH
fr.png
0.531% 529,531 29 DOMAINPEOPLE
ca.png
0.518% 516,520 30 GANDI
fr.png
0.514% 512,620
Registrar Country Market Share Total Domains 31 DISCOUNT-DOMAIN.COM
jp.png
0.476% 474,956 32 FASTDOMAIN.COM
us.png
0.472% 470,884 33 DOMAINDOORMAN.COM
us.png
0.446% 444,082 34 BELGIUMDOMAINS.COM
us.png
0.435% 433,256 35 NAMEVIEW
ca.png
0.434% 432,578 36 DOMAINSITE.COM
us.png
0.421% 419,224 37 MARKMONITOR
us.png
0.401% 399,692 38 NAMES4EVER
us.png
0.380% 378,297 39 ASCIO
dk.png
0.376% 375,089 40 DOMAINNAMESALES
vg.png
0.374% 372,458 41 SRSPLUS
us.png
0.373% 371,760 42 NAME.COM
us.png
0.366% 364,395 43 NICLINE
es.png
0.345% 343,488 44 DREAMHOST
us.png
0.329% 328,119 45 DNS.COM.CN
cn.png
0.304% 303,139


CORPORATE DOMAINS
us.png
0.299% 298,083 47 EstDomains, Inc.
us.png
0.295% 293,853 48 CORE NIC
ch.png
0.288% 286,742 49 BIZCN.COM
cn.png
0.287% 285,768 50 WEBNIC
my.png
0.276% 275,322 51 NAMESECURE
us.png
0.254% 253,228 52 CAPITOLDOMAINS.COM
us.png
0.244% 243,320 53 NETFIRMS.COM
ca.png
0.231% 230,565 55 REGISTRATION TECHNOLOGIES
us.png
0.229% 228,195 56 YESNIC
kr.png
0.216% 214,978 57 NETNAMES
uk.png
0.213% 212,628 58 DYNADOT
us.png
0.209% 208,664 59 NAME.NET
us.png
0.191% 190,289 60 GKG
us.png
0.189% 188,315 61 PLANETDOMAIN
au.png
0.187% 186,370

ACTIVE 24 ASA
no.png
0.178% 177,088 63 REGISTER.IT
it.png
0.176% 175,836 64 REGISTRARCOMPANY.COM
us.png
0.171% 170,716 65 REBEL.COM
ca.png
0.165% 164,802 66 EASYSPACE
uk.png
0.165% 164,656 67 METAPREDICT.COM
us.png
0.160% 159,312 68 STARGATE
us.png
0.157% 156,530 69 AITDOMAINS.COM
us.png
0.157% 156,114 70 NAME7
kr.png
0.146% 145,077 71 NAMEJUICE.COM
ca.png
0.139% 138,907 72 NORDNET
fr.png
0.137% 136,513 73 000DOMAINS.COM
us.png
0.136% 135,749 74 NAMEBAY
mc.png
0.134% 133,809 75 DOMAIN BANK
us.png
0.129% 128,368 76 AMERICA ONLINE
us.png
0.127% 126,877
77 NAMESCOUT.COM
bb.png
0.117% 116,626 78 BOOKMYNAME
fr.png
0.115% 115,110 79 IREGISTER
ca.png
0.109% 109,133 80 OMNIS
us.png
0.108% 107,404 81 SITENAME.COM
il.png
0.106% 105,722 82 INTERDOMAIN
es.png
0.105% 104,180 83 DEUTSCHE TELEKOM
de.png
0.104% 103,690 84 BLUE RAZOR
us.png
0.102% 101,827 85 ONLINENIC
us.png
0.102% 101,526 86 PAIRNIC
us.png
0.088% 87,748 87 ENOMAU.COM
us.png
0.086% 85,900 88 DOMAINBULLIES,LLC
us.png
0.086% 85,267 89 NOMINALIA
es.png
0.085% 84,722 90 ADVANTAGE INTERACTIVE
uk.png
0.080% 79,556 91 DOMAINNAME.AT
at.png
0.078% 77,849

سلام
منظورت دقیقا چجور سرویسی هست؟
من با godaddy و netsol کار میکنم . مشکل دارن اما خیلی گیر نمیدن.
 

myhost

Member
منظورم سرویس دادن دومین برای ثبت کردن هست
مثلا گو ددی که به ایرانیها نمیده
من میخوام بدون دیگه چه شرکت هایی سرویس میدن یا نمیدن
 

Mozafary

Member
منظورم سرویس دادن دومین برای ثبت کردن هست
مثلا گو ددی که به ایرانیها نمیده
من میخوام بدون دیگه چه شرکت هایی سرویس میدن یا نمیدن
من از سال ۲۰۰۲ با این شرکتها کار کردم،هرکدوم مشکلات خاص خودشو داره اما در کل مشکل اساسی نداشتم.
directi.com هندی امریکایی و الان بسیار محبوب در بین ایرانی ها سرویس متوسط
stargate.com امریکایی و سرویس خوب
godaddy.com امریکایی و با سرویس بسیار خوب
netsol امریکایی و سرویس خوب
 

I.NoBody

Active Member
خوب عزیز دل برادر، از خودشون بپرس.
تقریباً همگی این وب سایت ها، Live Chat دارن. اگر هم نداشته باشن، ساپورت دارن.
خیلی صریح ازشون بپرس، اونا هم خیلی صریح و سریع جوابتو میدن.
مثلاً من وقتی خواستم شروع به کار هاستینگ بکنم، با شرکتی که می خواستم ازش سرور بگیرم، ایرانی بودنمو درمیون گذاشتم و اونها هم شرایطشونو گفتن و خیلی راحت شروع به همکاری کردیم.
 

Mozafary

Member
خوب عزیز دل برادر، از خودشون بپرس.
تقریباً همگی این وب سایت ها، Live Chat دارن. اگر هم نداشته باشن، ساپورت دارن.
خیلی صریح ازشون بپرس، اونا هم خیلی صریح و سریع جوابتو میدن.
مثلاً من وقتی خواستم شروع به کار هاستینگ بکنم، با شرکتی که می خواستم ازش سرور بگیرم، ایرانی بودنمو درمیون گذاشتم و اونها هم شرایطشونو گفتن و خیلی راحت شروع به همکاری کردیم.

راه حل منطقی و خوب :D
البته استفاده از تجربیات دیگران هم مفیده.
 

hypermatrix

Member
با سلام

تمامی شرکتهای آمریکایی که توی لیست شما هستند ( و جدیداً کانادا و آلمان! ) ، با ایران مشکل دارند و بر اساس قوانین کشورشون حق ندارند به ایران سرویس بدن!
اما حتی godaddy و network solution که جزو سخت گیر ترینها هستند هم ، دوست دارند که با ایران کار کنند!


چند مورد رو اعلام می کنم که نسبی هستند و میتونه موافق و مخالف داشته باشه، اما بر اساس تجربیات شخصی و گفته های شرکتهای متعدد ایرانی ، قابل اتکا هست.
در مورد سوال از live chat این سایتها هم ، 2 نکته حائز اهمیت هست:
1. همگی اونها در ابتدا و برای یک شخص نا شناس، از ممنوع بودن خدمات خواهند گفت!
2. social engineering تاثیر مهمی در نوع پاسخهای اونها داره! به حدی که شاید یک ایرانی باهاشون چت کنه و صریحاً اعلام کنند سرویس نمیدن، اما یک ایرانی دیگه صحبت کنه و بگن سرویس میدیم!
...

در کنار اون این نکته هم نباید از نظر دور بمونه که هر زمان احساس خطر کنند، بدون هیچ اعلامی، هاست یا دامین شما رو مسدود می کنند!
پس 2 اقدام معقول به نظر میرسه:
1. تا جای ممکن با مشخصات و کارت اعتباری خارجی خرید کنید
2. از مطمئن ترینها خرید کنید ( در این مورد نمیشه از حق گذشت که دیتا سنترها و شرکتهای ثبت دامین آمریکایی از بقیه بهتر هستند، و با در نظر گرفتن شرایط اولیه ، directi و tucows نسبتاً بهتر هستند که Directi به دلایلی، ارجح هست )


موفق باشید
 

myhost

Member
ممنون من فقط و فقط برای ثبت دومین هستم
مسشه لطف کنین
و من شیک و در خور توجهی که باید براشون بفرستم که آیا به ایرانی ها سرویس میدن
را به انگلیسی بنویسین
من انگلیسم ضعیفه
ممنون
 

I.NoBody

Active Member
من هم انگلیسیم ضعیفه ولی همیشه یه چیزی سر هم می کنم و می نویسم، اونا هم معمولاً منظورمو می فهمن.
کد:
Hello;
I am an Iranian and I wanna be a reseller.
Can you tell me Do you have any problem with Iranian customers?
If not, for how long can I sure about it.
DO you think your politics, will change about that in the future?

Thanks in advanced...
یه همچین چیزایی.
البته اگه کسی انگلیسی اش خوب باشه، فکر کنم بهتر بتونه کمک کنه.
اگه متن بهتری پیدا نشد، همینو بنویس، منظورتو می فهمن
 

p30tip

Member
کد:
Hello;
I am a iranian guy and i want to be your reseller in iran.
Can you tell me that do you have any problems with iran?
If not, for how long can i be sure about it.
Do you think your politics, will change this in the future?

Thanks in advance.....
اصلاح شده ی این متن در حد زبان انگلیسی خودم.اگر کسی از دوستان ایرادی تو این متن می بینه,اصلاح شدشو این جا بزاره.
 

hypermatrix

Member
این برای گرفتن جواب صریح و بدون فوت وقت خوب هست. اما اگه بخواید سوشیال انجینیرینگ کنید، باید دید توی همون لحظه طرف چی میگه تا متناسب با همون، جواب داد.

بهتره شما از کسانی که ایران هستند و کنترل پنل ریسلری میدن بگیرید.
 

p30rayan

Member
فقط از اين امريكايي هاي نامرد اصلا به ايران حدمات نيمده و + همه ي عواملش
 

myhost

Member
شرکت های کاندایی و اروپایی
چی
من یک هندی دیدم که خدمات میداد و چند هزارتایی نیز دومین برای ایرانیها ثبت کرده بود
 

hypermatrix

Member
domain reseller - ریسلر دامین

شاید از اروپایی ها، فقط بشه هلند رو به دلیل ارزون بودن( و آلمان رو به دلیل قدرت ) معرفی کرد! در مورد کانادا هم ، tucows رو پیشنهاد می کنم.

ببینید دوست عزیز .. اینکه شما از یک ریسلر دست چندم خرید می کنید، هیچ مزیتی به همراه نداره .. اونم وقتی که این ریسلر هندی هم باشه!
وقتی تعداد زیادی ریسلر ایرانی قوی هست که شما می تونید از طریق اونا خرید کنید و بعضاً فقط از کارت اعتباریشون استفاده می کنند و مابقی قضایا دست خودتون هست.

مگه اینکه خودتون یک آدرس ولید توی آلمان، هلند، کانادا یا آمریکا داشته باشید و از یکی از شرکتهای بزرگ، مثل directi خرید کنید ( چون هزینه ی ترنسفر هم نداره، پیشنهاد میشه )

اصلاً به یک ریسلر دست چندم خارجی فکر هم نکنید!
شرکت های کاندایی و اروپایی
چی
من یک هندی دیدم که خدمات میداد و چند هزارتایی نیز دومین برای ایرانیها ثبت کرده بود
 

p30rayan

Member
من هلند رو پيشنهاد ميكنم چون چندتا از دوستانم دارند وخيلي خيلي هم راضين
 

I.NoBody

Active Member
من که با آمریکایی ها هیچ مشکلی نداشتم.
ولی اگه نمی خوای باهاشون کار کنی، کانادا رو پیشنهاد میدم
 

myhost

Member
من میخوام مستقیملا از نمایندگی های معتبر و درجه یک آیکان بخرم
مثل گو ددی که نماینده ی دسته اول اون هست
بخاطر همین دنباال یک شرکت خوب مثل گو ددی حالا هر جا هستم
ممنون شرکتی هست معرفی کنید
و به نظرتون امکان اینکه کشور های اروپایی و کاندایی نیز با ایران مشکل پیدا کنند هست
و کدومشون احتما بیشتری داره
 

جدیدترین ارسال ها

بالا