يه سوال جالب در مورد Vb

سلام
من چند وقت پيش يه برنامه ديدم كه عدد رو وارد ميكردي و اون عدد رو به صورت حروفي مينوشت
چجوري اين كارو ميكنن؟(البته بگم اعداد بزرگ و در حد مليون بودن)
 

night11

Member
خیلی سخت نیست
ینجا رو ببین
کد:
http://forum.majidonline.com/showpost.php?p=273799&postcount=15
 
ممنون خيلي جالب بود ولي تو سيستم من به جاي ك "..." و به جاي ه "گ" ميزاره
راستي كسي ميدونه چجوري برنامشو نوشتن؟
فقط براي اطلاع ميپرسم
 

night11

Member
این تابع هم همون کار رو می کنه

این تابع رو جناب آقای بابک بخشایش نوشته اند .

کد:
Option Explicit
Private Const hezar = " هزار"
Private Const melun = " ميليون"
Private Const melyard = " ميليارد"
Private Const va = " و "

Public Function heji_adad(ByVal adad As Double) As String
Dim hooroof As String
Dim SS As Integer 'sadgan
Dim hh As Integer  'hezargan
Dim mm As Integer 'melungan
Dim yy As Integer  'melyardgan
Dim STRadad As String
Dim LENadad As Integer

STRadad = Str(Val(Str(adad)))
LENadad = Len(STRadad)

Select Case adad
  Case Is = 0
    hooroof = "صفر"
  Case 1 To 999
    hooroof = Adad_Heji(adad)
  Case 1000 To 999999
    If (adad Mod 1000 = 0) Then hooroof = Adad_Heji(Int(adad / 1000)) + hezar
    If (adad Mod 1000 <> 0) Then hooroof = Adad_Heji(Int(adad / 1000)) + hezar + va + (Adad_Heji(adad Mod 1000))
  Case 1000000 To 999999999
    SS = Val(Right$(STRadad, 3))
    hh = Val(Mid$(STRadad, LENadad - 5, 3))
    mm = Val(Left$(STRadad, LENadad - 6))
    If (SS = 0 And hh = 0) Then hooroof = Adad_Heji(mm) + melun
    If (SS = 0 And hh <> 0) Then hooroof = Adad_Heji(mm) + melun + va + Adad_Heji(hh) + hezar
    If (SS <> 0 And hh = 0) Then hooroof = Adad_Heji(mm) + melun + va + Adad_Heji(SS)
    If (SS <> 0 And hh <> 0) Then hooroof = Adad_Heji(mm) + melun + va + Adad_Heji(hh) + hezar + va + Adad_Heji(SS)
  Case 1000000000 To 999999999999#
    SS = Val(Right$(STRadad, 3))
    hh = Val(Mid$(STRadad, LENadad - 5, 3))
    mm = Val(Mid$(STRadad, LENadad - 8, 3))
    yy = Val(Left$(STRadad, LENadad - 9))
    If (SS = 0 And hh = 0 And mm = 0) Then hooroof = Adad_Heji(yy) + melyard
    If (SS = 0 And hh = 0 And mm <> 0) Then hooroof = Adad_Heji(yy) + melyard + va + Adad_Heji(mm) + melun
    If (SS = 0 And hh <> 0 And mm <> 0) Then hooroof = Adad_Heji(yy) + melyard + va + Adad_Heji(mm) + melun + va + Adad_Heji(hh) + hezar
    If (SS <> 0 And hh <> 0 And mm <> 0) Then hooroof = Adad_Heji(yy) + melyard + va + Adad_Heji(mm) + melun + va + Adad_Heji(hh) + hezar + va + Adad_Heji(SS)
  Case Is > 999999999999#
    hooroof = "عدد وارد شده بزرگتر از 999999999999 است"
End Select
heji_adad = hooroof
End Function

Private Function Adad_Heji(ByVal adad As Integer) As String
Dim yekan As Byte
Dim dahgan As Byte
Dim sadgan As Byte
Dim behooroof As String
Dim heji(19) As String
Dim heji_dahgan(9) As String
Dim heji_sadgan(9) As String
'-------------------------------
heji(1) = "يک": heji(2) = "دو": heji(3) = "سه": heji(4) = "چهار": heji(5) = "پنج"
heji(6) = "شش": heji(7) = "هفت": heji(8) = "هشت": heji(9) = "نه": heji(10) = "ده"
heji(11) = "يازده": heji(12) = "دوازده": heji(13) = "سيزده": heji(14) = "چهارده": heji(15) = "پانزده"
heji(16) = "شانزده": heji(17) = "هفده": heji(18) = "هيجده": heji(19) = "نوزده"
'-------------------------------
heji_dahgan(1) = "ده"
heji_dahgan(2) = "بيست"
heji_dahgan(3) = "سي": heji_dahgan(4) = "چهل": heji_dahgan(5) = "پنجاه"
heji_dahgan(6) = "شصت": heji_dahgan(7) = "هفتاد": heji_dahgan(8) = "هشتاد"
heji_dahgan(9) = "نود"
'-------------------------------
heji_sadgan(1) = "يكصد": heji_sadgan(2) = "دويست": heji_sadgan(3) = "سيصد"
heji_sadgan(4) = "چهارصد": heji_sadgan(5) = "پانصد": heji_sadgan(6) = "ششصد"
heji_sadgan(7) = "هفتصد": heji_sadgan(8) = "هشتصد": heji_sadgan(9) = "نهصد"
'-------------------------------
yekan = adad Mod 10
dahgan = adad Mod 100
sadgan = Int(adad / 100)
'-------------------------------
If dahgan < 20 Then
  If (sadgan = 0) Then behooroof = heji(dahgan)
  If (sadgan <> 0) Then behooroof = heji_sadgan(sadgan) + va + heji(dahgan)
  If (yekan = 0 And dahgan = 0) Then behooroof = heji_sadgan(sadgan)
Else
  dahgan = (adad Mod 100) - yekan
  If (sadgan = 0 And yekan = 0) Then behooroof = heji_dahgan(dahgan / 10)
  If (sadgan = 0 And yekan <> 0) Then behooroof = heji_dahgan(dahgan / 10) + va + heji(yekan)
  If (sadgan <> 0 And yekan = 0) Then behooroof = heji_sadgan(sadgan) + va + heji_dahgan(dahgan / 10)
  If (sadgan <> 0 And yekan <> 0) Then behooroof = heji_sadgan(sadgan) + va + heji_dahgan(dahgan / 10) + va + heji(yekan)
End If
    
Adad_Heji = behooroof
End Function

طریقه استفاده

کد:
Text1.text = heji_adad(156489)
 

جدیدترین ارسال ها

بالا